صفحه اصلی > لبنیات

شیر

شیر پرچرب عالیس 1 لیتر
%2.5

شیر پرچرب عالیس 1 لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
شیر بطری ویتامینه کم چرب میهن 1لیتر
%1.7

شیر بطری ویتامینه کم چرب میهن 1لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
شیر بطری ویتامینه پرچرب میهن 1لیتر
%1

شیر بطری ویتامینه پرچرب میهن 1لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
شیر بطری کم چرب کاله 1لیتر
%1.5

شیر بطری کم چرب کاله 1لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
شیر بطری پرچرب کاله 1لیتر
%1.2

شیر بطری پرچرب کاله 1لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
شیر بطری نیم چرب آپادا 1لیتر
%1.7

شیر بطری نیم چرب آپادا 1لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
شیر بطری کامل آپادا 1لیتر
%1

شیر بطری کامل آپادا 1لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
شیر کم چرب روزانه 1لیتر
%5

شیر کم چرب روزانه 1لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
شیر پرچرب روزانه 1لیتر
%4.7

شیر پرچرب روزانه 1لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
شیر بطری پرچرب رامک 1لیتر
%1.2

شیر بطری پرچرب رامک 1لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
شیر بطری نیم چرب رامک 1لیتر
%3.5

شیر بطری نیم چرب رامک 1لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
شیر سویا کلاسیک مانداسوی 1 لیتر
%5

شیر سویا کلاسیک مانداسوی 1 لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
شیر بدون لاکتوز کاله ۱ لیتر
%3

شیر بدون لاکتوز کاله ۱ لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
شیر نایلون آزاد پگاه کم چرب ۸۰۰ گرم
%1

شیر نایلون آزاد پگاه کم چرب ۸۰۰ گرم

ضمانت تاریخ انقضا
شیر نایلون کامل پگاه ۸۰۰ گرم
%1.2

شیر نایلون کامل پگاه ۸۰۰ گرم

ضمانت تاریخ انقضا
شیر بطری پرچرب پگاه 1لیتر
%1.8

شیر بطری پرچرب پگاه 1لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
شیر بطری کم چرب ESl پگاه 1لیتر
%1.2

شیر بطری کم چرب ESl پگاه 1لیتر

ضمانت تاریخ انقضا

ماست

ماست سرشیردار سنتی میهن 1500گرم
%2

ماست سرشیردار سنتی میهن 1500گرم

ضمانت تاریخ انقضا
ماست لیوانی ویژه 5درصد پگاه 1500گرم
%1.8

ماست لیوانی ویژه 5درصد پگاه 1500گرم

ضمانت تاریخ انقضا
ماست موسیر آپادا 380گرم
%3.5

ماست موسیر آپادا 380گرم

ضمانت تاریخ انقضا
ماست سون کاله 5درصد چربی 900گرم
%2.5

ماست سون کاله 5درصد چربی 900گرم

ضمانت تاریخ انقضا
ماست سون کاله 5درصد چربی 2200گرم
%2

ماست سون کاله 5درصد چربی 2200گرم

ضمانت تاریخ انقضا
ماست شیرازی آپادا 900گرم
%2

ماست شیرازی آپادا 900گرم

ضمانت تاریخ انقضا
ماست سنتی قنبرزاده 900 گرمی
%4.8

ماست سنتی قنبرزاده 900 گرمی

ضمانت تاریخ انقضا
ماست آرسیل نیم چرب پگاه
%1

ماست آرسیل نیم چرب پگاه

ضمانت تاریخ انقضا
ماست آرسیل سنتی پگاه 900 گرم
%2.7

ماست آرسیل سنتی پگاه 900 گرم

ضمانت تاریخ انقضا
ماست آرسیل خامه ای پگاه 900 گرم
%2.4

ماست آرسیل خامه ای پگاه 900 گرم

ضمانت تاریخ انقضا
ماست چکیده قنبر زاده
%3

ماست چکیده قنبر زاده

ضمانت تاریخ انقضا
ماست موسیر قنبر زاده ۲۵۰ گرم
%5

ماست موسیر قنبر زاده ۲۵۰ گرم

ضمانت تاریخ انقضا

پنیر

پنیر خامه گردویی رامک 200گرم
%2.4

پنیر خامه گردویی رامک 200گرم

ضمانت تاریخ انقضا
پنیر کم چرب روزانه 510 گرم
%1.4

پنیر کم چرب روزانه 510 گرم

ضمانت تاریخ انقضا
پنیر پروسس گاو خندان روزانه 16عددی
%1

پنیر پروسس گاو خندان روزانه 16عددی

ضمانت تاریخ انقضا
پنیر پروسس گاو خندان روزانه 8عددی
%2

پنیر پروسس گاو خندان روزانه 8عددی

ضمانت تاریخ انقضا
پنیر خامه ای ویلی کاله 350گرم
%3.2

پنیر خامه ای ویلی کاله 350گرم

ضمانت تاریخ انقضا
پنیر باف دانمارکی پگاه 520گرم
%1.5

پنیر باف دانمارکی پگاه 520گرم

ضمانت تاریخ انقضا
پنیر باف پگاه 520گرم
%3

پنیر باف پگاه 520گرم

ضمانت تاریخ انقضا
پنیر پروسس سفید پرستاره میهن 400گرم
%1.4

پنیر پروسس سفید پرستاره میهن 400گرم

ضمانت تاریخ انقضا
پنیر خامه ای ویلی کاله 200گرم
%2

پنیر خامه ای ویلی کاله 200گرم

ضمانت تاریخ انقضا
پنیر سفید ایرانی میهن 400گرم
%2.3

پنیر سفید ایرانی میهن 400گرم

ضمانت تاریخ انقضا
پنیر آمل گپ دار کاله 400گرم
%1.4

پنیر آمل گپ دار کاله 400گرم

ضمانت تاریخ انقضا
پنیر سفید پروبیوتیک رامک 400گرم
%2.2

پنیر سفید پروبیوتیک رامک 400گرم

ضمانت تاریخ انقضا
پنیر شهری پگاه ۳۰۰ گرم
%1.3

پنیر شهری پگاه ۳۰۰ گرم

ضمانت تاریخ انقضا
پنیر لاکتیکی زیارت پگاه 280گرم
%3.7

پنیر لاکتیکی زیارت پگاه 280گرم

ضمانت تاریخ انقضا
پنیر لیقوان رامک 700گرم
%6.3

پنیر لیقوان رامک 700گرم

ضمانت تاریخ انقضا
پنیر لبنه آنا کاله 1کیلوگرم
%3

پنیر لبنه آنا کاله 1کیلوگرم

ضمانت تاریخ انقضا
پنیر بف رامک 400 گرم
%1

پنیر بف رامک 400 گرم

ضمانت تاریخ انقضا
پنیر زیره پنج ستاره آمل کاله 200 گرم
%1.8

پنیر زیره پنج ستاره آمل کاله 200 گرم

ضمانت تاریخ انقضا
پنیر سفید تازه کم چرب روزانه 210 گرم
%2.5

پنیر سفید تازه کم چرب روزانه 210 گرم

ضمانت تاریخ انقضا
پنیر سفید پرچرب تازه روزانه 210 گرم
%2.5

پنیر سفید پرچرب تازه روزانه 210 گرم

ضمانت تاریخ انقضا
پنیر سفید یواف ویتامینه پگاه ۴۰۰ گرم
%1.3

پنیر سفید یواف ویتامینه پگاه ۴۰۰ گرم

ضمانت تاریخ انقضا
پنیر پر چرب روزانه 510 گرم
%2

پنیر پر چرب روزانه 510 گرم

ضمانت تاریخ انقضا

خامه

خامه صبحانه رامک 100گرم
%1

خامه صبحانه رامک 100گرم

ضمانت تاریخ انقضا
خامه عسلی استریل رامک 200گرم
%5

خامه عسلی استریل رامک 200گرم

ضمانت تاریخ انقضا
خامه استریل پگاه 200 میلی
%5.4

خامه استریل پگاه 200 میلی

ضمانت تاریخ انقضا
خامه صبحانه کاله 200 گرم
%5

خامه صبحانه کاله 200 گرم

ضمانت تاریخ انقضا
خامه عسل کاله ۲۰۰ گرم
%4

خامه عسل کاله ۲۰۰ گرم

ضمانت تاریخ انقضا
خامه قنادی حیوانی بن سای ۵۰۰ گرم
%3.3

خامه قنادی حیوانی بن سای ۵۰۰ گرم

ضمانت تاریخ انقضا
خامه ساده آپادا ۱۰۰ گرم

خامه ساده آپادا ۱۰۰ گرم

ضمانت تاریخ انقضا
خامه کاکائو پگاه ۲۰۰ گرم
%5

خامه کاکائو پگاه ۲۰۰ گرم

ضمانت تاریخ انقضا

دوغ

دوغ سروستان پانل 1.5لیتر
%3

دوغ سروستان پانل 1.5لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
دوغ شیرازی پانل 1.5لیتر
%3

دوغ شیرازی پانل 1.5لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
دوغ سنتی عالیس 1.5لیتر
%2.9

دوغ سنتی عالیس 1.5لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
دوغ کفیر پگاه 1.5لیتر
%3

دوغ کفیر پگاه 1.5لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
دوغ هشت گیاه عالیس 1.5لیتر
%1

دوغ هشت گیاه عالیس 1.5لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
دوغ نعنا بطری عالیس 1.5لیتر
%1.2

دوغ نعنا بطری عالیس 1.5لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
دوغ آبعلی شیشه 250میل
%2.9

دوغ آبعلی شیشه 250میل

ضمانت تاریخ انقضا
دوغ گاز دار اعلا 1/5 لیتر
%2

دوغ گاز دار اعلا 1/5 لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
دوغ سنتی قنبرزاده ۱.۵ لیتر
%3

دوغ سنتی قنبرزاده ۱.۵ لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
دوغ نعنا گازدار بطری عالیس ۱.۵ لیتر
%3.2

دوغ نعنا گازدار بطری عالیس ۱.۵ لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
دوغ سنتی زیارت پگاه ۱.۵ لیتر
%2.8

دوغ سنتی زیارت پگاه ۱.۵ لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
دوغ آبعلی 1 لیتر
%4.5

دوغ آبعلی 1 لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
دوغ نعنا آپادا 1/5 لیتر
%2.7

دوغ نعنا آپادا 1/5 لیتر

ضمانت تاریخ انقضا

کره

کره ارژن 50 گرم

کره ارژن 50 گرم

ضمانت تاریخ انقضا
کره گیاهی مهگل ظرفی 150گرم

کره گیاهی مهگل ظرفی 150گرم

ضمانت تاریخ انقضا
کره گیاهی مهگل ظرفی 250گرم

کره گیاهی مهگل ظرفی 250گرم

ضمانت تاریخ انقضا
کره پاستوریزه پگاه ۱۰۰ گرم
%3.9

کره پاستوریزه پگاه ۱۰۰ گرم

ضمانت تاریخ انقضا
کره ارژن 20 گرمی

کره ارژن 20 گرمی

ضمانت تاریخ انقضا

کشک

کشک لیوانی آپادا 250گرم
%1

کشک لیوانی آپادا 250گرم

ضمانت تاریخ انقضا
کشک لیوانی ویژه پگاه 500گرم
%3

کشک لیوانی ویژه پگاه 500گرم

ضمانت تاریخ انقضا
کشک لیوان پگاه 230 گرم
%5.8

کشک لیوان پگاه 230 گرم

ضمانت تاریخ انقضا
کشک لیوانی رامک ۵۰۰ گرم
%2.3

کشک لیوانی رامک ۵۰۰ گرم

ضمانت تاریخ انقضا

 • بهترین کالاها

  تنوع بیش از 5000 کالای متنوع

 • بسته بندی مناسب

  ارسال سفارشات با بسته بندی مناسب

 • ارسال رایگان

  سفارش های بالای 40 هزار تومان

 • پوشش دهی کامل

  اکثر شهرهای ایران و مناطق

 • تخفیف بیشتر محصولات

  کالاها با قیمت کمتر از نرخ بازار

 • پشتيبانی

  هفت روز هفته ، 24 ساعت شبانه‌روز

مارکت آنلاین براکت

سوپرمارکت آنلاین براکت با هدف خلق یک تجربه خرید اینترنتی سوپرمارکتی در حوزه کالاهای زود مصرف، از سال 1399 آغاز به فعالیت کرده است. در براکت تمام محصولات دارای تخفیف هستند و همواره کالاهای ارزان‌تری نسبت به سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای موجود است. با این وجود تخفیف‌های وقت خرید را هیچوقت از دست ندهید. میوه و سبزیجات تازه، کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن، قند و شکر و لبنیات با قیمت مناسب در دسترس هستند.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به شرکت توسعه تجارت الکترونیک براکت است. 1399 ©